(1)
IbarraJ.; NeiraG.; Mera y SierraR. allazgos e ecropsia n n ato montés (Oncifelis eoffroyi) e upungato, rovincia e endoza: ecropsy indings in a Geoffroy´s at (Oncifelis eoffroyi) from upungato, endoza rovince. ICU 2020, 4.